We use cookies

We use Cookies to improve your experience on this site.

You can accept our cookies policy or customise your choices.

Please refer to our Cookies Policy for more information.

Manage cookies settings

Terms and Conditions of Use (EN)

Copyright Notice

All content of this website, graphic elements, images, texts, graphic areas, registered marks and logos, is the work of CzT and is subject to the copyrights belonging to CzT, or the work of other persons who have assigned the right to use the work to CzT and is thus protected in accordance with Act No. 121/2000 Coll., on Copyright, as amended. It is therefore not permitted to copy, process, share, modify, etc. this website (its content, sound, graphic elements, images, texts, graphic areas) in any way without the written consent of CzT.

The online manual also includes video materials used by CzechTourism in television campaigns, trade fairs and other presentation events. The basic condition for their use by other parties is non-commercial use related to the promotion of the Czech Republic's reputation.

Notice of the trademark "Czech Republic" and "CzechTourism"

"Czech Republic" and "CzechTourism" is a trademark of the Czech Tourism Centre - CzechTourism registered with the Industrial Property Office. In the event of its misuse, appropriate legal action will be taken.

Disclaimer of Liability and Warranties

This website is maintained by CzT. It strives to provide updated and accurate information. If errors or inconsistencies are brought to CzT's attention and to the best of its ability, CzT will endeavour to rectify the defects.

CzT tries to avoid failures caused by technical errors. However, some data or information on our site may have been created or structured into files or formats that are not error-free, and CzT cannot guarantee that its services will not be interrupted or otherwise affected as a result of such problems. CzT excludes any liability relating to such problems that may arise from the use of this site or external sites linked to here.

CzT is a contributory organisation of the Ministry of Regional Development of the Czech Republic. All legal relations related to this website are governed by the laws of the Czech Republic, regardless of any other circumstances.

Rules of use for Digital Media Library

Internal license

We kindly ask you to respect the general rules of CzechTourism while using the images from the gallery. Images are for non-commercial use only! You can find examples here.

Noncommercial license

We kindly ask you to respect the general rules of CzechTourism while using the images from the gallery. Images are for non-commercial use only! You can find examples here.

Commercial license

Photography can be used for commercial purposes. Please respect the general rules of CzechTourism while using the images from the gallery. You can find examples here.

Podmínky užití (CZ)

Upozornění o ochraně autorských práv

Veškerý obsah těchto webových stránek, grafických prvků, obrázků, textů, grafických ploch, registrovaných značek a log, je dílem CzT a podléhá autorským právům, jež náležejí CzT, případně dílem dalších osob, které postoupili právo k užití díla na CzT a je tak chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění. Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu CzT tyto webové stránky (jejich obsah, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp.

Součástí on-line manuálu jsou také videomateriály, které agentura CzechTourism využívá v televizních kampaních, na veletrzích a jiných prezentačních akcích. Základní podmínkou pro jejich užití dalšími stranami je nekomerční užití spojené s propagací dobrého jména České republiky.

Upozornění na ochrannou známku „Czech Republic“ a „CzechTourism“

„Czech Republic“ a „CzechTourism“ je ochrannou známkou České centrály cestovního ruchu-CzechTourism registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví. V případě jejího zneužití bude přistoupeno k patřičným právním krokům.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto webovou stránku spravuje CzT. Snahou je poskytování aktualizovaných a přesných informací. Bude-li CzT upozorněna na chyby či nesrovnalosti a bude-li to v jejích možnostech, bude se snažit vady odstranit.

CzT se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a CzT nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. CzT vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

CzT je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Veškeré právní vztahy související s těmito webovými stránkami se řídí právním řádem České republiky, nezávisle na všech dalších okolnostech.

Pravidla užití Digital Media Library

Interní licence

Fotografie jsou určeny pouze pro nekomerční užití a pouze pro poskytnutí našim dodavatelům, proto vás prosíme o důsledné dodržování pravidel při jejich používání! Novináři nejsou dodavatelé. Tedy prosím nepoužívejte fotografie do tiskových zpráv. Příklady užití můžete vidět zde.

Nekomerční licence

Fotografie jsou určeny pouze pro nekomerční užití, proto vás prosíme o důsledné dodržování pravidel při jejich používání! Novináři nejsou dodavatelé. Tedy prosím nepoužívejte fotografie do tiskových zpráv. Příklady užití můžete vidět zde.

Komerční licence

Fotografie v této sekci mají neomezená práva k užití, tj. na rozdíl od fotografií v ostatních sekcích je lze využít i pro komerční účely. Prosíme o důsledné dodržování pravidel při jejich používání. Příklady užití můžete vidět zde.

These terms of use were last updated on 31 May 2024.