We use cookies

We use Cookies to improve your experience on this site.

You can accept our cookies policy or customise your choices.

Please refer to our Cookies Policy for more information.

Manage cookies settings

Contact Us

Please let us know if you have any questions about usage of assets, our brand guidelines, licensing or legal matter. If you encounter a problem along the way, or think something can be improved, please let us know about that too.

Filip Procházka
Email: photo@czechtourism.cz
Phone: +420 731 548 505
#CzechTourism

Frequently Asked Questions

The public can use the CzechTourism public image bank. Applicants seeking access to the image bank are granted access primarily for this section. Suppliers, creative agencies, etc. have access to the extended version of the image bank – in these cases, it is required that the CzechTourism representative who cooperates with the agency/company in question apply for access to the extended version for a specific person.

If in doubt about whether or not your intended use of the images is in compliance with the stipulated terms and conditions, and/or whether the intended use is for non-commercial use, contact a CzechTourism representative at foto@czechtourism.cz ,with a brief and specific description of your intended use of the images.

Veřejnosti je k dispozici tzv. veřejná sekce fotobanky CzechTourism. Žadateli o přístup do fotobanky je udělen přístup primárně pro tuto sekci. Dodavatelé, kreativní agentury apod. mají přístup do rozšířené verze fotobanky – v tomto případě je nutné, aby zástupce CzechTourism, který s danou agenturou / společností spolupracuje, zažádal o přístup k rozšířené verzi pro konkrétní osobu.

Pokud budete mít jakoukoliv pochybnost o tom, zda Vámi zamýšlené použití fotografií je v souladu se stanovenými podmínkami, obraťte se se stručným a konkrétním popisem Vámi zamýšleného použití fotografií na zástupce CzechTourism na e-mailové adrese foto@czechtourism.cz.

Q. Who should I contact if I cannot log in to the image bank?
Na koho se mám obrátit, pokud se mi nedaří přihlásit do fotobanky?
Contact a CzechTourism representative at foto@czechtourism.cz
Kontaktujte zástupce CzechTourism na e-mailové adrese foto@czechtourism.cz
Q. Who should I contact if the terms and conditions for use of the image bank use are not displayed properly?
Na koho se mám obrátit, pokud se mi podmínky užití fotobanky nezobrazují správně?
Contact a CzechTourism representative at foto@czechtourism.cz
Kontaktujte zástupce CzechTourism na e-mailové adrese foto@czechtourism.cz
Q. Are the images in the image bank also available to journalists for their articles? How many articles can the images be featured in?
Jsou fotografie ve fotobance k dispozici i novinářům pro jejich články? Pro kolik článků můžou být fotografie využity?
Yes, the images can be used for any number of articles. However, these articles must be for non-commercial use only. More detailed rules regulating this type of image use are published in the Terms and Conditions for Use of Images in Periodicals.
Ano, fotografie můžou být použity pro libovolný počet článků. Bližší pravidla upravující tento typ použití fotografií jsou zveřejněna v Podmínkách použití fotografií v periodickém tisku.
Q. Can the images in the image bank be also used by foreign travel agencies?
Mohou fotografie ve fotobance využívat i incomingové agentury ze zahraničí?
Yes, but for non-commercial use only.
Ano.
Q. Can I use the images on my website?
Smím použít fotografie na webové stránky?
Yes, but for non-commercial use only. More detailed rules regulating the use of images on the internet are published in the Terms and Conditions for Use of Images on the Internet.
Ano. Bližší pravidla upravující použití fotografií na internetu jsou zveřejněna v Podmínkách použití fotografií na internetu.
Q. Can I use the images in catalogues (brochures, travel agencies)?
Smím použít fotografie do katalogů (cestovní kanceláře, agentury)?
Yes, but for non-commercial use only. More detailed rules regulating the use of images in the catalogues of travel agencies are published in the Terms and Conditions for Use of Images in Advertising Material of Travel Agencies.
Ano. Bližší pravidla upravující použití fotografií v katalozích cestovních kanceláří jsou zveřejněna v Podmínkách použití fotografií v propagačních materiálech cestovních kanceláří.
Q. Can I use the images in a magazine?
Smím použít fotografie do časopisu?
Yes, but for non-commercial use only. More detailed rules regulating this type of image use are published in the Terms and Conditions for Use of Images in Periodicals.
Ano. Bližší pravidla upravující tento typ použití fotografií jsou zveřejněna v Podmínkách použití fotografií v periodickém tisku.
Q. Can I use the images in a travel blog?
Smím použít fotografie na cestovatelský blog?
Yes, but for non-commercial use only. More detailed rules regulating the use of images on the internet are published in the Terms and Conditions for Use of Images on the Internet, or in the Terms and Conditions for Use of Images on Social Media.
Ano. Bližší pravidla upravující použití fotografií na internetu jsou zveřejněna v Podmínkách použití fotografií na internetu, případně Podmínkách použití fotografií na sociálních sítích.
Q. Where can I find the name of the creator of the image? What should I do if the creator’s name is not provided with the image?
Kde najdu jméno autora fotografie? Jak mám postupovat, pokud jméno autora u fotografie není uvedeno?
The name of the creator of the image is provided in the column with information that is located to the right of the selected image (under the label Credit). If the name of the creator is missing, the image should be marked with ‘© CzechTourism’ in the same way as stipulated for the disclosure of the creator’s name.
Jméno autora fotografie je uvedeno vždy ve sloupci s informacemi, který se nachází napravo vedle konkrétní vybrané fotografie. Pokud jméno autora není uvedeno, mělo by být stejným způsobem, jaký je předepsán pro zveřejnění jména autora, u fotografie publikováno označení „© CzechTourism“.
Q. How should copyright be noted?
Jak přesně má být uváděn copyright?
By including the creator’s name together with ‘© CzechTourism’. Example: The creator of the image is Jan Novák, © CzechTourism
Jméno autora a připojení označení „© CzechTourism“. Příklad: autorem fotografie je Jan Novák, © CzechTourism